Start-up

PWIIC

Nathalie Devriese

2017

Deeleconomie | Kringloopeconomie | Sociale economie
Digitale economie (platform economie)
Platformcoop des PwiicHums (Made in Coop with love)

WebFbTw

Pwiic.com, wat is het ?

Een dienst of product nodig ? Lanceer dan gewoon een Pwiic !

Een Pwiic is een zin van 200 tekens die PwiicBot (onze intelligente robot) kan interpreteren en begrijpen, om hem dan te sturen naar de juiste personen in uw buurt. Lanceer uw eerste Pwiic !

Pwiic.com is een internetplatform dat mensen onderling verbindt op een simpele en efficiënte manier met behulp van de PwiicBot (een intelligente robot die alles vindt).

Beeld u in dat het mogelijk is om een eenvoudig zinnetje te schrijven en dat het platform vervolgens alles doet om te interpreteren, lokaliseren, zoeken en in contact brengen. Dat betekent dat u nooit meer manueel zou moeten zoeken.

Wat een tijdswinst voor internetgebruikers… En dat is inderdaad mogelijk! Want PwiicBot, is in staat om een zin geschreven in 200 tekens te begrijpen, lokaliseren en sturen naar de juiste personen in uw buurt die overeenstemmen met de zoekopdracht.

Lanceer dus gewoon een Pwiic, en we zijn vertrokken!

Pwiic.com is een sociaal netwerk gebaseerd op nabijheid waarmee u goederen en diensten kunt zoeken, uitwisselen, delen… Om het even welke goederen of diensten, waaronder ook die waar we traditioneel gezien niet aan zouden denken, zoals de uitwisseling en het delen van goederen of diensten onder particulieren (uitwisseling van peer-to-peer, deeleconomie).

Nieuwe vormen van ondernemen en consumeren zijn in heel de wereld in opkomst. En de deeleconomie dringt door in alle sectoren: huisvesting, transport, hulpdiensten tussen individuen, voedsel, en zelfs het delen van kennis.

Aan uw buurman vragen om op uw hond te passen tijdens uw afwezigheid, of nog carpoolen, moestuinen of tuinen delen zijn voorbeleden van deze “collaboratieve” praktijken. Een grasmaaier lenen van uw buurman in plaats van er zelf een te bezitten is goedkoper en beter voor het milieu, want zo kunnen we vechten tegen de overconsumptie en helpen de planeet te redden met eenvoudige, dagelijkse handelingen. Dankzij de deeleconomie (via het internet), maken we goederen en diensten veel toegankelijker dan voorheen. Wat een opportuniteit!

Pwiic.com verzamelt alle “collaboratieve” praktijken binnen hetzelfde platform. Maar aangezien op Pwiic.com alles gevonden kan worden, zijn ook de lokale professionele actoren (loodgieters, elektriciens, fotografen, leerkrachten Chinees, …) aanwezig op het platform. Pwiic.com is niet exclusief. De deeleconomie heeft niet als doel de traditionele economie te vervangen. Op Pwiic.com wensen wij een evolutie, en geen revolutie. Want de deeleconomie kan integreren met de traditionele economie zonder die oneerlijke concurrentie aan te doen. Daarvoor moet dit georganiseerd en gereglementeerd worden, zonder af te remmen. Bij Pwiic.com rust ons businessmodel niet op precaire werknemers. Wij willen vechten tegen deze onzekerheid dankzij een goed bestuur van onze samenleving. … Pwiic.com verdedigt de waarden van vrijheid, solidariteit en gelijke kansen. Wij geloven in een betere wereld waar overconsumptie iets uit het verleden is, een wereld waarin vrij zijn (vrijer werken) niet ten koste zal gaan van de zwaksten (solidariteit vs. precaire werknemers).

Maar hoe kan deze solidariteit in een startup georganiseerd worden? Het is eenvoudig! Pwiic.com is een digitale coöperatie. Want op Pwiic.com delen we alles, ook de startup zelf! Kent u de traditionele coöperaties geboren in de 19de eeuw (agrarische coöp., consumenten coöp., banken coöp….)?

Er bestaan coöperaties in elke bedrijfssector. Wel, dit is de webversie van coöperaties. Welkom in de wereld van de Coöperatieve Platformen (PlatformCoop). Neem deel in het kapitaal van de startup, wordt een PwiicHum! Creëer het project met ons!

Technologie moet in dienst van de mens blijven, want technologie zal nooit het menselijke vervangen. Dat is de reden waarom de mensen van Pwiic (de PwiicHum’s) hand in hand gaan werken met PwiicBot.

Opdat PwiicBot steeds intelligenter kan worden, moeten mensen hem verrijken en hem leren te verbeteren. Hoe meer PwiicBot gebruikt zal worden, hoe meer hij zal perfectioneren. Zonder de PwiicHum’s zal PwiicBot slechts een baby bot blijven, niet in staat om ook maar iets te interpreteren.

Beeldt u in dat het mogelijk is dat het web niet langer aan de internetgiganten behoort, maar aan iedereen die het gebruikt… Pwiic.com is een nieuwe manier om te ondernemen, om waarde te creëren en delen, om te communiceren, consumeren, werken, samenwerken… Ja, samenwerken…!

De bijzonderheid van uw start-up, van zijn meerwaarde en zijn vernieuwende dimensie.

 

Wat is Pwiic ?

Pwiic = deeleconomie

Pwiic is een project uit de deeleconomie. Is de deeleconomie op zichzelf innovatief? Zaken uitwisselen en delen gebeurt al eeuwenlang. Ruilhandel bestond al voor het web… Maar de digitalisering van de economie bevordert deze uitwisselingen en vers-nelt de tendens. Gedurende de komende 10 jaar zal de economie zich meer en meer digitaliseren.

Het is onvermijdelijk dat elk bedrijf zich naar een digitaal platform moet transformeren en dat elk individu of voorwerp gecon-necteerd wordt. Bepaalde beroepen zullen door deze digitalisering verdwijnen, maar tegelijk zullen er andere ontstaan… Deze evolutie is geen slechte zaak, zolang het menselijke aspect aanwezig blijft. Elk technologisch project moet zich dus in de eerste plaats richten op mensen, zeker platformen die zich focussen op de “collaboratieve” markt.

 

Pwiic = p2p

De deeleconomie wordt voorgesteld als een peer-to-peer (p2p) netwerk: rechtstreekse relaties tussen particulieren.

Deze uitspraak steunt dus op twee proposities: rechtstreekse relaties? Enkel tussen particulieren?

Het is de overtuiging van Pwiic.com dat dit tweede aspect geen goede keuze is, en wel om twee redenen. Ten eerste is het geen goede strategie, zowel niet op vlak van efficiëntie als op sociaal vlak, om particulieren en professionelen tegen elkaar op te zetten. Zowel bij particulieren als bij professionelen zijn er grote verschillen tussen goede en slechte dienstverleners, ook wat betreft de vergoeding voor hun interventies. Afhankelijk van de omstandigheden kan het beter geschikt zijn een professional in te schakelen dan een particulier, en vice versa. Men moet de keuze hebben.

Maar er is ook een tweede reden: de zaken zullen nog verder evolueren, want de grens tussen deze twee groepen is aan het vervagen. Als p2p succesvol is, zal het minder ad hoc worden, professionaliseren en verder verspreiden in de maatschappij.

Particulieren zullen zich meer als professionelen gaan gedragen, en die zullen zich flexibeler gaan opstellen. Er zal geen duidelijk onderscheid meer zijn tussen de twee. Pwiic.com beperkt zich niet tot bepaalde types van diensten, en volgt geen niche-strategie. Pwiic.com wilt een algemene oplossing aanbieden en wilt dienstverleners bij elkaar brengen, of het nu gaat om Italiaanse lessen, het ontwikkelen van een website of het op maat maken van een kledingstuk…

Natuurlijk zal dit groot aanbod niet onmiddellijk beschikbaar zijn. Maar dit is wel de doelstelling: DE site zijn die men gebruikt als men op zoek is naar een dienst of een voorwerp, wat het ook is, of als men een dienst of voorwerp wilt aanbieden.

Wat betreft de eerste vraag: zijn het echt directe relaties tussen mensen in de deeleconomie? In de praktijk is duidelijk dat in de meerderheid van gevallen, het platform dat de samenwerking tussen individuen organiseert, de beslissingen alleen neemt, alles alleen organiseert, de macht in handen houdt en het grootste deel van de toegevoegde waarde voor zich houdt. Sommigen kiezen zelf hun dienstverleners, eisen dat men een t-shirt van het platform draagt, leiden ze op en sluiten ze uit van het platform als men niet voldoet aan de eisen. Dat is geen p2p. Om in marketing-termen te spreken: p2p is c2c. Deze c2c wordt in de praktijk vaak c2b2c, waar de b het platform is… Pwiic.com wilt dit vermijden en laat dus het grootste deel van de relatie en het beheer ervan over aan de individuen, met zo min mogelijk controle (een minimum blijft noodzakelijk, maar controle, evaluatie en vertrouwen moet vanuit de gebruikers komen). Daarnaast houden we onze marge zo laag mogelijk.

Dit is alleen mogelijk als we de kosten van onze infrastructuur zo laag mogelijk houden en geen investeerders moeten tevreden stellen : we halen geen grote kapitaalrondes op en onze structuur is zeer goedkoop. Hoe kan dat? Twee zaken: het gebruik van artificiële intelligentie (PwiicBot) en samenwerking tussen onze leden (PwiicHums).

Pwiic = Intelligence artificielle : PwiicBot

Nous réaliserons notre objectif d’offrir une solution générale (tous les services et tous les objets) à un coût minimal grâce à l’AI (intelligence artificielle). PwiicBot permet d’améliorer nettement l’expérience utilisateur, et de proposer un nombre indéfini de services ou d’objets. Il n’y a aucune limite. Pwiic.com est à ce jour la seule plateforme collaborative disposant d’un Bot intégré à la plateforme. Il s’agit d’un avantage majeur, sachant que dans les dix prochaines années, internet se développera dans ce sens.

 

Pwiic = Artificiële Intelligentie : PwiicBot

We zijn in staat om ons doel, het aanbieden van een algemene oplossing (alle diensten en alle voorwerpen) aan een minimale kost, te realiseren dankzij AI (Artificiële Intelligentie). Dankzij PwiicBot kunnen we de ervaring van gebruikers verbeteren en een onbeperkt aantal diensten en voorwerpen aanbieden. Er is helemaal geen limiet. Pwiic.com is tot op heden het enige deelplat-form dat over een bot beschikt die geïntegreerd is in het platform. Dit is een enorm voordeel, wetende dat het internet zich het komende decennium in deze richting gaat ontwikkelen.

 

Pwiic.com, wat is het ?

Het gaat echter niet alleen maar over artificiële intelligentie, verre van. We zoeken ook de actieve medewerking van zij die zich op onze site aanmelden. We willen samen aan deze startup werken (co-creatie), wat ons een enorme boost zal geven. Op Pwiic.com kan elke PwiicHum administratieve taken op zich nemen en hiervoor krediet ontvangen dat te besteden is op de site: een artikel schrijven voor het blog, een vraag van een nieuw lid behandelen, een post delen op een sociaal netwerk, etc. Pwiic.com is echter geen gratis site, wat we zijn ervan overtuigd dat een gratis site niet bestaat (anders bent u zelf het product). Om diensten aan te bieden op de site, dien je te beschikken over credits die je kan verdienen met PwiicHum acties of kan aanschaffen. Zij die mee investeren in de startup kunnen dus zo gecompenseerd worden voor hun investering.

Maar de samenwerking gaat nog veel verder…

 

Pwiic = Coöperatief

We verwachten nog meer van onze PwiicHums. We willen alles met ze delen, inclusief het bedrijf zelf. In de deeleconomie moet de macht bij de lokale gebruikers liggen, via een participatief beheer, waar men de toegevoegde waarde deelt. Daarom is Pwiic.com een coöperatie, een digitale coöperatie die eigendom is van de gebruikers. Beeld je in dat duizenden mensen samen aan een project werken… Beeld je in dat het internet eigendom is van haar gebruikers. We willen laten zien dat het coöperatief model zinvol is dankzij de digitalisering en dankzij de deeleconomie.

Wat betekent het om een coöperatie te zijn? Meerdere dingen.

Op vlak van het beheer: we respecteren de coöperatieve I.C.A. principes: vrijwillig en open lidmaatschap, (beperkte) financiële participatie van de gebruikers in het kapitaal, democratische verdeling van de stemmen op de algemene vergadering, beperking van de vergoeding van het kapitaal, ristornos voor de gebruikers in verschillende vormen en garantie van de onafhankelijkheid van de vennootschap en het platform.

Wat betreft het dagelijks functioneren van de website: participatie, interactie, co-creatie, solidariteit, verantwoordelijkheid, geza-menlijke verantwoordelijkheid, eerlijkheid, transparantie.

 

Deeleconomie + echt p2p + artificiële intelligentie (PwiicBot) + mensen (PwiicHums) + coöperatie = Pwiic ! 

Elk van deze elementen waaruit Pwiic is opgebouwd zijn elk afzonderlijk niet zo bijzonder, maar het geheel is dat wel… Anders ondernemen, op een andere manier waarde creëren en deze waarde delen, dat is waar Pwiic.com voor staat. We willen geen unicorn worden en miljoenen euro’s ophalen. Als deze unicorns ooit uitgroeien tot een winstgevend bedrijf, zal dat ten koste zijn van de mensen met wie ze samenwerken… In plaats van duizenden euro’s aan marketing te spen-deren, is het toch veel makkelijker om een project op te bouwen dat mensen tevreden stelt, waarover gebruikers vanzelf met anderen praten? Op die manier kunnen we met weinig middelen een startup oprichten. En dat is geen utopie… Als de technologie innovatief is (PwiicBot) en als de gebruikers ervan houden en zich ervoor engageren (PwiicHums), kan de structuur van de startup licht en goedkoop blijven.

Artificiële intelligentie en actieve medewerking van de leden. Pwiic heeft verschillende taken die oftewel door PwiicBot gedaan worden, of door PwiicHums.

 

Pwiic = Menselijk : PwiicHums

Het gaat echter niet alleen maar over artificiële intelligentie, verre van. We zoeken ook de actieve medewerking van zij die zich op onze site aanmelden. We willen samen aan deze startup werken (co-creatie), wat ons een enorme boost zal geven. Op Pwiic.

com kan elke PwiicHum administratieve taken op zich nemen en hiervoor krediet ontvangen dat te besteden is op de site: een artikel schrijven voor het blog, een vraag van een nieuw lid behandelen, een post delen op een sociaal netwerk, etc. Pwiic.com is echter geen gratis site, wat we zijn ervan overtuigd dat een gratis site niet bestaat (anders bent u zelf het product). Om diensten aan te bieden op de site, dien je te beschikken over credits die je kan verdienen met PwiicHum acties of kan aanschaffen. Zij die mee investeren in de startup kunnen dus zo gecompenseerd worden voor hun investering.

Maar de samenwerking gaat nog veel verder…

Wat motiveerde u bij het creëren van de start-up?

De wereld wordt opnieuw uitgevonden.

Wat een enorme opportuniteit om te ondernemen! Overconsumptie, armoede, toenemende vernietiging van de planeet, toename van de ongelijkheid, uitsluiting,… Daar moeten we op reageren! We moeten creatief zijn en met alternatieven komen. En natuurlijk zullen deze alternatieven de traditionele economie verstoren, dat is onvermijdelijk. Ik geloof in de filosofie achter de deeleconomie en peer- to- peer.

Ik geloof ook in samenwerking tussen individuen. En dat alles niet om de traditionele economie teverwoesten. We moeten de economie doen evolueren, met respect voor de wetgeving en voor alle spelers in de economie. Mijn motivatie is om te werken aan een verantwoordelijke en solidaire deeleconomie.

Ondernemerschap wordt opnieuw uitgevonden. 

Ik ben ervan overtuigd dat de digitale economie nog maar in de kinderschoenen staat en dat er nog buitengewone ontwikkelingen aankomen. Ik wil deze digitale economie echter veranderen. Ik wil anders ondernemen, zonder alles op een enorm kapitaal te baseren. Ik wil van het internet een gemeen goed maken (dat eigendom is van haar gebruikers). Ik wil ook laten zien dat ondernemerschap toegankelijk is voor iedereen.

 

Op welke hinderissen botste je bij de creatie ervan?

Natuurlijk kom je obstakels tegen bij elk ondernemend project… Maar als men deze obstakels één voor één analyseert, kan je ze ombuigen naar een opportuniteit. De eerste moeilijkheid van dit project, is om anderen te overtuigen dat het mogelijk is om anders te ondernemen, zelfs mensen binnen het project. Om dit te doen baseer ik me altijd op een analyse, cijfers en feiten.

Als men mij zegt dat we marketingcampagnes van 5000 euro per maand moeten opstarten, en dat we daar snel middelen voor moeten ophalen, haal ik mijn schouders op, want dat is niet het concept van Pwiic.com. Het doet afbreuk aan het doel van dit project, wat duidelijk en niet tegenstrijdig moet blijven. Het is veel complexer dan dat. Ik luister naar iedereen, maar wijk niet af van het oorspronkelijk concept.

« Een startup oprichten zonder geld, wat naïef!» « Nee nee, kijk maar naar de statistieken van Pwiic. com. We zijn gelanceerd op 1 maart 2017, en hebben reeds 10.000 leden zes maand later, met een budget van 10 euro per dag voor marketing. QED. »

 

Is vrouw en «ontwerpster» zijn een uniek gegeven in het domein van de start-ups?

Ik denk dat veel ondernemers creatief zijn. Pwiic.com is daarin wel bijzonder, want alles moest (opnieuw) uitgevonden worden: het digitale, het bestuur, de economie, de wereld,…

Organiseren is, op een synthetische manier, het reduceren van onzekerheid.

Innoveren is precies het tegenovergestelde: gebruik maken van onzekerheden om nieuwe producten en projecten op te starten waar door de organisatie niet aan gedacht wordt. — (Norbert Alter, L’Innova-tion ordinaire, PUF, 2005, p. 368)

 

Welke raad zou u geven aan toekomstige onderneemsters?

Wees niet bang voor een mislukking. Want zelfs al zou ons project mislukken, alsnog maakt de ervaring het de moeite waard! En dat is het voordeel van iets compleet anders aan te bieden. We kunnen allemaal leren van onze fouten en opnieuw beginnen. Falen is een vorm van succes. Ondernemerschap op zich is al een succes.

Vergeet nooit dat niemand DE waarheid heeft en dat niets onmogelijk is. De ideeën (zelfs die van je naasten) zijn niet altijd de juiste.

Als je de zaken anders wilt aanpakken, moet je dit raadsel beantwoorden: 5 muizen houden een wedstrijd. Ze moeten een enorme berg beginnen. Iedereen geeft het op, behalve eentje. Waarom?

Antwoord :

Ja, die muis is waarschijnlijk ontzettend moedig, heeft veel kracht en is gemotiveerd… Maar de echte reden voor zijn succes is dat hij doof is. Ze heeft de menigte niet gehoord die schreeuwt « ze gaan er nooit geraken ». Ja, luister altijd naar anderen om een open geest te krijgen. Positieve kritiek kan je helpen je concept te verbeteren. Collectieve intelligentie is geen artificiële intelligentie…! Maar, aarzel niet om bestaande ideeën op te schudden en vooroordelen en angst voor verandering te vermijden.

FollowFb.Tw.
...

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!